Natalya
Ryaskina
Organization
Novosibirsk State University  — student