EDITORIAL BOARD

Yu.M. Laevsky – Editor-in-Chief
A.I. Rozhenko (managing editor), E.N. Golubeva, Kh.Kh. Imomnazarov,
A.G. Marchuk, Yu.G. Medvedev, Z.V. Apanovich, V.A. Vshivkov

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

P. Alonso (Professor, Universitat Politecnica de Valencia, Spain)
B.S. Baizhanov (Professor, Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan)
N. Chatterjee (Professor, Indian Institute of Technology Delhi, India)
A. Lastovetsky (Professor, Heterogeneous Computing Laboratory (HCL), School of Computer Sci. and Informatics at the University College Dublin, Ireland)
P. Lienhardt (Professor, University of Poitiers, France)
B. Meyer (Professor, ETH Zurich, Swiss Federal Institute, Switzerland)
N. Müller (Apl. Prof. Dr., Universitt Trier, Germany)
M. Ogawa (Professor, Japan Advanced Institute of Scienсу and Technology, Japan)
L. Sousa (Professor, Universidade de Lisboa, Portugal)
T.M. Yakhno (Professor, Izmir University, Turkey)
J. Zondermann (Professor, Hannover University, Germany)

ADVISORY BOARD

A.E. Aloyan, V.M. Belolipetsky, A.M. Blokhin, S. Demyshev, A.G. Fatyanov,
B.M. Glinsky, E.P. Gordov, V.K. Gusyakov, Kh.Kh. Imomnazarov,
S.I. Kabanikhin, Yu.G. Karpov, V.N. Kasyanov, M.S. Khairetdinov,
A.N. Konovalov, G.K. Korotaev, V.V. Kovalevsky, V.M. Kovenya,
V.N. Kruptchatnikov, V.I. Kvon, V.E. Malyshkin, M.A. Marchenko,
An.G. Marchuk, V.P. Markova, A.M. Matsokin, G.A. Mikhailov, F.A. Murzin,
V.V. Ostapenko, V.V. Penenko, P.Yu. Pushistov, G.S. Rivin, V.L. Selivanov,
V.V. Shaidurov, N.V. Shilov, E.P. Shurina, V.V. Smelov, M.S. Tarkov,
V.A. Tcheverda, I.B. Virbitskaite, A.F. Voevodin, V.B. Zalesny, N.N. Zavalishin

PUBLICATIONS BOARD

I.B. Adrianova, E.V. Pak, A.I. Rozhenko, G.R. Semenikhina, E.L. Semochkina,
N.I. Shelestova, A.A. Shelukhina